Kazimierz Musiał

 

Monographs

1.    K. Marzęda-Młynarska, G. Mazur, K. Musiał, K. Pisarska, P.-B. Ruffini, M. Szkarłat, A. Umińska-Woroniecka, M. Łuszczuk, 2020, Dyplomacja naukowa - koncepcja i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2.    K. Musiał and T. Schumacher, 2018, Scientific Excellence: Joint Potentials in the Baltic Sea Region - an explorative study. Hamburg: Baltic Science Network. 162 pages

3.    K. Musiał, 2013, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich [University in the frame of its times. Social transformation in the post-industrial age and changes in higher education in the Nordic countries], Gdańsk: słowo/obraz terytoria. 373 pages.

4.    K. Musiał, 2002, Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Modernisation. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 307 pages.

5.    K. Musiał, 1998, Tracing Roots of The Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Moder­ni­sation. Florence: European University Institute; Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. 83 pages.

Peer-reviewed articles and chapters

1.    K. Musiał, 2023, Internationalization as myth, ceremony and doxa in higher education. The case of the Nordic countries between centre and periphery, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 9:1, 20-36, https://doi.org/10.1080/20020317.2023.2166344

2.    M. Chacińska, K. Musiał, 2021, What is conspicuous about the Nordic countries in Poland? Past and Present constructions of Norden in the Polish Press. Studia Scandinavica, 5(25), 55-71. https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.08

3.    K. Musiał, 2021, The integrative potential of science and research cooperation for suturing the Baltic Sea region in the 21st century. Yearbook of the Central and Eastern Europe Institute, vol. 19, nr 3, 9-32. https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.1

4.    K. Musiał, Z. Šime, 2021, How to build the legitimacy of regional integration on rational foundations: a case of epistemic communities in the Baltic Sea area. Journal of Baltic Studies, vol. 52, nr 4, 483-501. https://doi.org/10.1080/01629778.2021.1964995

5.    K. Musiał, 2020, Umiędzynarodowienie jako modus operandi i mit funkcjonalny w polu szkolnictwa wyższego i nauki krajów nordyckich [Internationalisation as a modus operandi and a functional myth in the field of higher education and science in the Nordic countries], Przegląd Socjologiczny 69(4), 37-63. http://doi.org/10.26485/PS/2020/69.4/2

6.      K. Musiał, 2018, Skandynawia modelem dla nowoczesnego świata. O popularyzatorskiej roli książek podróżniczych w konstruowaniu obrazu Skandynawii w krajach anglosaskich w latach trzydziestych XX wieku. [Scandinavia as a model for the modern world. On the popularizing function of travel books in constructing the image of Scandinavia in the Anglo-Saxon world in the 1930s] in: M. Sibińska and H. Dymel-Trzebiatowska (eds.), Dialogi o kulturze, kultury dialogu: jubileusz profesora Hieronima Chojnackiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 135-154.

7.      K. Musiał, A. Lubowicka, 2018, Farewell to (post)colonialism in Danish-Greenlandic relations? And then again, maybe not...”, Studia Scandinavica, 2(22) / 2018, 152-167.

8.    K. Musiał, 2017, Disciplinary options and consequences of contemporary Area Studies on Nordic and Baltic Europe. in: M. Sibińska and H. Dymel-Trzebiatowska (eds.), New challenges, new horizons. Forty Years of Scandinavian Studies at the University of Gdańsk. Vol. 2, History – Society – Culture, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 9-19.

9.    K. Musiał, A. Dziedziczak-Foltyn, 2017, Selected Issues in Higher Education Policy – The Case of Denmark and Poland, Journal of Comparative and International Higher Education, 9 (2017), 3-8. (download PDF)

10. K. Musiał, D. Bartnik-Światek, 2016, Rozmrażanie Wschodu. Najnowszy duński dyskurs o Polsce, [Defrosting the East. The latest Danish discourse on Poland]. in: T. Zarycki (Ed.), Polska jako peryferie. Warszawa: Scholar, 254-267.

11. K. Musiał, 2016, Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego po skandynawsku, [Internationalising higher education the Scandinavian way] in: B. Siwińska and M. Zimnak (eds.), Czas internacjonalizacji : wyzwania dla polskich uczelni. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 106-115.

12. A. Dziedziczak-Foltyn, K. Musiał, 2015, Dyskursy modernizacyjne i wielkie narracje rozwoju. Polska a kraje nordyckie [Modernization discourses and grand narratives of development. Poland and the Nordic countries], Przegląd Socjologiczny, vol. 64, z.2/2015, 9-43.

13. K. Musiał, 2015, Benevolent assistance and cognitive colonisation: Nordic involvement with the Baltic states since the 1990s in: L. Clerc, N. Glover, P. Jordan, (eds.): Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Representing the periphery. Leiden: Brill Publishing, 257-279.

14. K. Musiał, 2014, Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego odpowiedzią na wyzwania globalizacji – doświadczenia Europy Północnej [Internationalisation of Higher Education as an Answer to Globalisation – examples from Northern Europe], Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2/43-44/2014, 117-132.

15. K. Musiał, P. Lindroos, 2014, Dimensions of educational and research co-operation in the Baltic Sea Region, BDF Political State of the Region Report 2014, 47-52.

16. K. Musiał, 2014, Elitist turn in higher education in the context of recent reforms in the Nordic countries. CPP Research Papers Series, Vol. 79. Poznań: Centre for Public Policy Studies. (download PDF)

17. K. Musiał, 2013, Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyc­kich [Strategic function of regional policy and internationalisation in the Nordic countries], in: K. Musiał, M. Chacińska (red.), Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 115-131.

18. K. Musiał, M. Chacińska, 2013, Constructing a Nordic Community in the Polish Press – Past and Present, in: J. Harvard, P. Stadius (red.), Communicating the North. Media Structures and Images in the Making of the Nordic Region. Ashgate, 289-318.

19. K. Musiał, 2013, University and regional development in the Northern European periphery. The case of the University of Tromsø, in: R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation. London: Routledge, 349-367.

20. K. Musiał, 2012, Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich, [Between regionalisation and localisation. Glocal development strategies of higher education institutions in the Nordic countries] in: G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 141-169.

21. K. Musiał, 2011, Modele działania instytucji akademickich w postindustrialnym porządku społecznym krajów nordyckich [Operational models of academic institutions in the postindutrial social order of the Nordic countries], in: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011, 251-287.

22. K. Musiał, 2011, Strategie rozwojowe szkół wyższych w regionach peryferyjnych krajów nordyckich, in: W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiej i polskiej : studia o literaturze i społeczeństwie / red. nauk. H. Chojnacki [et al.]: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 169-181.

23. K. Musiał, 2011, O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej zmiany społecznej [On some trends in Nordic higher education facing the contemorary social change], Studia Humanistyczne AGH, nr 10/1, 11-22.

24. K. Musiał, A. Dziedziczak-Foltyn, 2010, Pod znakiem jakości – prio­ry­tety w kształto­waniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Pol­sce [In the name of quality – priorities in shaping higher education policy in the Nordic countries and Poland], Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1-2/35-36/2010, 30-59.

25. K. Musiał, 2010, Reconceptualizing Nordic Identities after 1989, in: M. Hurd (red.): Bordering the Baltic: Scandinavian Boundary-Drawing Processes, 1900-2000. London and Berlin: LIT Verlag, 105-125.

26. K. Musiał, 2010, Kształcenie ustawiczne jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Na przykładzie krajów nordyckich [Life Long Learning as a challenge in higher education. An example from the Nordic Countries], in: A. Buchner-Jezierska, A. Dziedziczak-Foltyn (red.) Proces Boloński – ideologia a praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 167-178.

27. K. Musiał, 2010, A 'glocal' university in Norden - realising the third and fourth missions in the global age, in: N. Götz, J. Hecker-Stampehl & S. M. Schröder (red.): Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum. Festschrift für Bernd Henningsen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 423-439.

28. K. Musiał, 2010, Redefining external stakeholders in Nordic higher education, Tertiary Education and Management, Vol. 16, No. 1, March 2010, 45–60.

29. K. Musiał, A. Dziedziczak-Foltyn, 2009, Kontrolować czy nadzoro­wać? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii, [Control or supervise? Modeling Polish higher education policy from the point of view of the Nordic Utopia.] Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/34/2009, 102-128.

30. K. Musiał, 2009, Reforma sektora publicznego w krajach nordyckich a powrót do elitarności szkół wyższych, Przegląd Socjologiczny, tom LVIII/ 3/2009, 143-172.

31. K. Musiał, 2009, Redefining Stakeholders in European Higher Education: The Case of the Nordic Countries, in: J. C. Knapp, D. J. Siegel (eds.): The Business of Higher Education: Volume 1: Leadership and Culture. Santa Barbara, CA: ABC CLIO (Praeger Perspectives), 2009, 249-269.

32. K. Musiał, 2009, Reconstructing Nordic Significance in Europe on the Threshold of the 21st Century, Scandinavian Journal of History, Vol. 34, No. 3. September 2009, 286–306.

33. K. Musiał, 2009, Higher Education Reforms in the Nordic Countries – trading the public good for the good of the market?, in: Learning in Academia: Socio-Cultural and Political Perspectives, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 73-93.

34. K. Musiał, 2007, Regional universities in the Baltic Sea region: higher education and regional development, in: David Bridges et al. (red.): Higher education and national development: systems in transition, London: Routledge, 120-132.

35. K. Musiał, 2006, Higher education in the Baltic Sea region and the European ambition to create a common area for research and higher education, in: C. Schymick et al. (red.): Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 105-113.

36. K. Musiał, 2005, Regional Universities in the Baltic Sea Region Facing Globalization in the Knowledge-Based Society, in: A. Tjedvoll et al. (red.): Higher Education Facing Globalization and Europeanization, Kaunas: Technologija, 96-113.

37. K. Musiał, 2003, Puola, Euroopan Unionin Suuring Tulokas, in: H. Nysssönen: Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki: Kikimora Publications, 23-50.

38. K. Musiał, 2003, Østersøregionen og videnssamfundets udfordringer, Vindue mod øst. - Nr. 2 (2003), 31-36.

39. K. Musiał, 2003, University Exchange and Post-modern Transfer of Civicness, in: N. Götz, J. Hackmann (eds.): Civil Society in the Baltic Sea Region.  Aldershot: Ashgate, 175-186.

40. K. Musiał, 2002, Education, Research and the Baltic Sea Region-building. in: K. Musiał (ed.): Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydaw­ni­c­two Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 41-58.

41. K. Musiał, 2002, Poland as a Baltic Sea State in the Process of Joining the EU, in: H. Hubel (ed.): EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 289-307.

42. K. Musiał, 2002, Education and Research as Cultural Policies. in: W. Maciejewski, L. Rydén (red.): The Baltic Sea Region. Culture, Politics, Societies. Uppsala: Baltic University Press, 187-197.

43. K. Musiał, 2001, Social Democratic Foundations of the Scandinavian Way in the Inter-War Period. Studia Scandinavica, Vol. 18, Winter 2001, 31-61.

44. K. Musiał, 2001, Nordisch – Nordic – Nordisk. Die wandlebaren Topoi-Funktionen in den deutschen, anglo-amerikanischen und skandinavischen nationalen Diskursen. Alexandra Bänsch; Bernd Henningsen (Hrsg.): Die kulturelle Konstruktion von Gemeinschaften. Schweden und Deutschland im Modernisierungsprozeß. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 95-122. (English original text in PDF)

45. K. Musiał, 1999, Institutionalisation of Scandinavian Consensual Democracy. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 5, 59-73.

46. K. Musiał, 1999, Konstrukcija skandinavskoj modeli. Skandinavskije Ctienja 1998 goda. St. Petersburg: Nauka, 260-275.

47. K. Musiał, 1997, Er en ny velfærdsstat på vej i Danmark? Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 4, 241–247.

48. K. Musiał, 1996, Der Markt wird’s schon richten..., Nordeuropa Forum Nr. 2, 52-54.

49. K. Musiał, 1995, On some aspects of the Danish Welfare State from 1960s to 1990s. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 3, 45-56.

Other scholarly articles

1.    K. Musiał, 2003, The Polish EU referendum, CEBAST News / A Newsletter from the Centre for Baltic Studies at the Öresund University, Vol. 2, No 3, September 2003, 1-3.

2.    K. Musiał, 1995, Den danske velfærdsstat i 1960’erne - 1990’erne. Internationales Kollokvium, Skandinavistik i Östeuropa. Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 6.-10.12.1995, 246-254.

Anthologies

1.    K. Musiał and M. Chacińska (eds.), 2013, Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandy­nawii z polskiej perspektywy [Modernists and Progressives? Civilisational dimension of Scandinavia from the Polish perspective], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 171 pages.

2.    K. Musiał, 2002, (ed.) Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin.

Publications intended for professional communities, research reports and analyses

1.    K. Musiał, 2015, Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych [Reforms of higher education in Finland in the domain of university funding]. Analizy IBE, 11. Warsaw: Institute of Educational Research. (download PDF)

2.    K. Musiał, B. Stensaker, J. Spord Borgen and V. Schwach, 2011, Evaluering av Nordplus [Evaluation of Nordplus], København: Nordisk ministerråd. (= TemaNord 2011:516).

3.    K. Musiał, 2009, Polsk høyere utdanning på reformkurs, Forskningspolitikk, 3/2009, 8-9.

Publications intended for the general public, linked to research

1.    K. Musiał, 2020, (expert interview), Szwecja nie spycha starców ze skały [Sweden does not push its seniors off the cliff], interviewed by Paulina Siegień in: Krytyka Polityczna, https://krytykapolityczna.pl/swiat/szwecja-wobec-pandemii-kazimierz-musial/

2.    K. Musiał, 2017, Szkolnictwo wyższe po fińsku [Higher Education the Finnish Way], Gazeta Uniwersytecka, Gdańsk, 4-5.

3.    K. Musiał, 2017, Identifying potentials for scientific excellence in the Baltic Sea Region with reference to regional science and research collaboration, Baltic Rim Economies, Issue # 4, 45.

4.    K. Musiał, 2014, (expert interview) Edukacja dla rozwoju i równości [Education for development and equality], interviewed by Monika Stasiak in: Nowy Obywatel, nr 15 (66), Zima 2014, 58-65. (download PDF)

5.    K. Musiał, 1994, Uniwersytet siedmiu noblistów... i zbuntowani studenci [University of seven Nobel price laureates… and the protesting students]. Życie Uniwersyteckie Nr. 4 (12), [Poznań, Poland], 10-12.

Book Reviews

1.    K. Musiał, 2020, Review of Włodzimierz Karol Pessel: Czerwono biali i Biało – czerwoni. Dania, Polska, Północ – problemy sąsiedztwa kulturowego. [Red whites and white reds. Denmark, Poland, Norden – problems of cultural neighbourhood], in: Scandinavian Studies, 24(4), 187-194.

2.    K. Musiał, 2005, Nation-building in a Nutshell – the Case of Latvia, Review of Mats Lindqvist (ed.): Re-inventing the Nation – Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity, in: Ethnologia Scandinavica, Vol. 35, 150-151.

3.    K. Musiał, 2004, Review of: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Edited by Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, in: NordeuropaForum, 2-2004, 85-87.

4.    K. Musiał, 2003, Review of: 13 historier om den danske velfærdsstat. Edited by Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, in: NordeuropaForum 2-2003, 90-93.

5.    K. Musiał, 2003, Bridge Building as an Event, Review of Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren (eds.): Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen, in: Ethnologia Scandinavica, Vol. 33/2003, 159-161.

6.    K. Musiał, 2000, Nationalism, Nation State and the Challenge of the Future, Review of Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård: Den globala nationalismen, in Ethnologia Scandinavica, 1/2000, 173-176.